KUPA X11 Plus 专业版简介_KUPA X11 Plus 专业版个人资料_KUPA X11 Plus 专业版微博_百科网
A-A+

KUPA X11 Plus 专业版简介_KUPA X11 Plus 专业版个人资料_KUPA X11 Plus 专业版微博

2018-01-19 16:02:19 科学百科 阅读 4 次

基本资料/KUPA X11 Plus 专业版 编辑

  • 屏幕尺寸:10.100
  • 操作系统:Windows 7 Professional
  • 处理器:1.5GHz(CPU+GPU)
  • 系统内存:2GB
  • 存储容量:32GB
  • 屏幕分辨率:1366x768
  • 网络模式:联通3G(WCDMA)
  • 摄像头:双摄像头(前置:200万像素,后置:300万像素)
  • 产品重量:950
  • 续航时间:10小时左右,具体时间视使用环境而定