Unified Communications简介_Unified Communications个人资料_Unified Communications微博_百科网
A-A+

Unified Communications简介_Unified Communications个人资料_Unified Communications微博

2018-04-17 01:05:20 科学百科 阅读 1 次

 

中英翻译/Unified Communications 编辑

英文缩写: Unified Communications

中文译名: 统一通信

分  类: IP与多媒体

名词解释/Unified Communications 编辑

 此业务在统一传信的基础上增加了实时价值。将消息交换及其它非实时活动与实时通信(呼叫分送、现场呼叫管理以及通知功能)相结合。包括如下特征和功能:统一传信、单号码或通用号码、发现/跟踪、通话播放、实时呼叫连接和选路、消息通知、国际通话、可定置用户参数。