nag简介_nag个人资料_nag微博_百科网
A-A+

nag简介_nag个人资料_nag微博

2018-10-09 01:10:15 科学百科 阅读 111 次
nag nagnagnagnagnagn.

nag老马, 驽马, 劣等竞赛马, (作坐骑的)矮小马, 唠叨

v.

nag不断地唠叨, 恼人

习惯用语
nag at 唠唠叨叨地责骂(某人), 数落(某人) 使感到疼痛